atitrūkti


atitrūkti
atitrū́kti intr. 307, attrū́kti K, GrvT36, Dv; RtŽ, atatrū́kti Š; SD1108 1. K, RtŽ, Rtr, NdŽ, ; Nmč, Ds daliai ko atplyšti, atskilti: Virvės galas atitrū́ko . Trumpas galelis attrū́ko Žrm. Mūro šmotas attrū́ko ir nugriuvo Sn. Kap ledas didelis attrū́ko [nuo ledyno], išbraukė visą girią [slinkdamas] Ad. Jeigu kepalo kraštas atitrūksta, tai kas nors iš šeimos atsiskirs LTR(Auk). | prk.: Sūnus gi, nuo širdies atatrū́kęs Aln. 2. kam pritvirtintam ar priaugusiam nuo ko atplyšti, atskilti, atšokti: Kultuvas macnas: kai kuli, neatitrùks Aps. Parūdijo, attrū́ko [šulinyje] viedras Drsk. Attrū́ko lentelė nuog tvoros LzŽ. Tiej vartai attrū́ko ir griuvo Lz. Kai peiliu aprėžta – atatrū́ko padai guminių [batų] Klt. Atatrū́ko burkelės rankovė, prisiūk Klt. Attrū́ko [girnų] lapelė – reikia pririštie Grv. Jų krašte auga toks medis, kuris po keturiasdešimt metų atitrūksta nuo šaknų ir, užėjus pirmai audrai, išvirsta J.Balč. Gelsta ir, atitrūkę nuo šakų, lėtai leidžiasi skroblų ir lazdynų lapai . Sunkiai pakėlė – ir attrū́ko [inkstas] Pls. Subrendę nareliai nuo kirmėlės kūno gali atitrūkti . Skystis atitrūksta nuo sienelių ir juda kaip laisva čiurkšlė . | prk.: Jie yra amžinai atitrūkę nuo to krūmo, iš kurio išaugę A.Sm. ^ Kas te – arkliui uodega atatrùks, ką duosi išart porai vagelių?! Švnč. Atatrū̃ks šikinė, kad kaladžiūtę perpjaus?! Klt. Tavo tėvu pririšk liežuvį, tai atitrùks (sakoma apie labai plepų) Pv. 3. , , Slk, Dglš, Grv, Pls, Lz, Ker, Nmč, Pb, Rdš, Žž, , Kpč, Sn, Alv pasileisti, nusitraukti, nutrūkti (pririštam, pritvirtintam): Karvė atatrū́ko visus kopūstus išrijo, išmindė Švnč. Gal jau mano karvė atatrū́ko, kad atejai? Dg. Atatrū́ksta teliokas, tai lekia in karvę žįst Klt. Attrū́ko jaučias ir dav[ė] ragais Azr. Attrū́ko kumelys ir skrist ingi kumelaitę Dv. Šuoj piktas, gali attrū́kt ir inkąst Drsk. Attrū́ko šuoj nuog raikštės Lp. Tuoj ta kalė atitrū́ko, atlėkė Graž. Dabojam, kad neattrū̃kt šuva Dv. Kai atitrùks, nepagausi Dkš. Primdėlė attrū́kus, bėgt Tvr. ^ Piktas šuva atitrū́kęs dantų neklausia Trgn. Laksto kai šuva, atatrū́kęs nuo lenciū́go Tr. 4. kiek nuplyšti, nudriksti, nuskurti: Atitrū́kusios padelkos, t. y. atskurusios, atspurusios J. Rubaškos attrū́kę Pls. 5. nutolti, atsitolinti: Mes abu prisisukam savo ledžinkas ir, nuo kranto atitrūkę, leidžiamės ledo žvilgantin tolin I.Šein.pakilti, atsiplėšti: Lėktuvas, išsukęs į pakilimo taką, dar smarkiau sugaudė motorais ir įsibėgėjęs nepastebimai atitrūko nuo žemės . Arkliukas, atitrūkęs kojomis nuo dugno, ėmė plaukti P.Cvir. 6. nukrypti kitur (apie žvilgsnį): Vaikų akys atitrūko nuo viralo ir nustebusios žiūrėjo į jo veidą . 7. išvykti, pasišalinti: Negaliu atitrū́kt nuo namų Db. Nuo jo (tavo) spinduliavo kažkokia jauki šiluma, kurios pasigesdavo, ilgesnį laiką atitrūkęs nuo namų J.Avyž. Jei klientai būdavo toliau – išvažiuodavo su vežimu ir nuo mielų namų atitrūkdavo ištisas savaites J.Ap. 8. prk. prarasti ryšį, pasidaryti svetimam, atsitolinti: Ne, rytoj poryt reikės keltis, juk visiškai esi atitrūkęs nuo gyvenimo I.Simon. Kerpė buvo vienišas, atitrūkęs nuo žmonių . Vienai, tik vienai akimirkai atitrūkau nuo dabarties ir pasinėriau į praeitį . Yra daiktas žalingas būt šalyje ir atatrū́kt nuog kaimenės Viešpaties DP402.nukreipti dėmesį kitur: Štraitnideris, neatitrūkdamas nuo muzikos, kilsteli ranką J.Gruš. 9. , Ss, Btr, , Dv, An, Krs, Srv rasti laisvo laiko, atspėti, atpulti: Atitrūkęs nuo darbo, įnikdavo į knygą K.Bor. O ir ne viena moteris, atitrūkusi nuo vakaro ruošos, bėgo pasiklausyti naujienų V.Myk-Put. Atitrūkę nuo darbo, pakaitomis rinkdavos pas kits kitą raštų pasiskaitytų A.Sm. Atatrū́ksta dienelę nuo darbo, tai audžia Klt. Dieną kiek attrūkdamà siuvu Rdm. Šitas pirštines tik atitrūkdama numezgiau Vlkv. Kap attrūksiu nuog darbo, atskrisiu pas tau Rod. Atlėk kada atitrū́kęs – juk netoli gyveni Rm. Tep do atatrū́ktum, pasrinktum [riešutų] Ck. Atatrūkęs ką kito darau SDl24. | Atatrū́kęs laiko apskaičiuosiu ir atsilyginsiu drauge Š. 10. Ds vėl pradėti duoti pieno: Jau atitrū́ko karvė – turu pieno Trš. 11. Š greitai atbėgti, atidumti: Kaip užkutrino bites, tai kaip mat atatrū́ko Sb. 12. atsikelti gyventi: Žmonės atitrū́ksta į miestus NdŽ.
◊ gálvą atitrū́kti Šts, Šln atvykti, atsibastyti, atsibelsti: Kur aš tave dėsiu? Protas man atitrūkti galvą į miestą! Žem. Upė pirmu jau tekėjo, nekaip kryžokai čia galvą attrūko M.Valanč. Paskui į miestus atitrūksta galvas ir kiti pelnininkai, net iš tolimųjų svetimų šalių Vaižg. Atitrūko galvas kazokai, ir pasipylė žmonių kraujas Vaižg.
nuo mótinos sijõno atitrū́kti pasidaryti savarankiškam: Kai tik nuo sijõno mótinos atatrū́ko, ir nue[jo] Švnč.
\ trūkti; aptrūkti; atitrūkti; įtrūkti; ištrūkti; nutrūkti; patrūkti; partrūkti; pertrūkti; pietrūkti; pratrūkti; pritrūkti; raztrūkti; sutrūkti; užtrūkti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Look at other dictionaries:

  • atitrūkti — vksm. Vir̃vės gãlas atitrūko …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • atitrūkimas — atitrūkìmas sm. (2) DŽ1, attrūkimas N → atitrūkti: 1. GTŽ98 Griūtis – uolienų atitrūkimas ir griuvimas nuo stačių kalnų šlaitų ar jūrų krantų LTEIV224. 2. Daktarai sako – attrūkìmas plėnės Žln. 3. → atitrūkti 8: Rašytoją ypač jaudino… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nutrūkti — intr. Rtr, DŽ; L 1. R, MŽI298, K, N, Dgč, Aps, Grv, Švnč, Nm, Krž; Bdr atsidalyti, perplyšti pusiau, pertrūkti: Virvė nutrūko pusiau J. Nutrūko raikštis tempiamas NdŽ. Su tuo akminiu par tą virvę suplakiau – nutrūko Kl. Naginės, kad nutrùks… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • aptrūkti — intr. Rtr 1. B, Sut, Srj aplink įtrūkti, įplyšti, įskilti: Aptrūko aludė SD228. Bačka aptrūko N. Pakšt – ir aptrūko aplink visą [graižas] Lp. Mūsų kaminas nuo šalčio aptrūko Ds. Čia nedaugį aptrūkę (apie dviračio ventilį) Btrm. 2. KŽ, LzŽ, Dv… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atidužti — 1 atidùžti intr. atitrūkti, atskilti: Dauždamas maniau, kad daugiau atadùš Kp. dužti; atidužti; įdužti; išdužti; nudužti; padužti; perdužti; pradužti; sudužti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atitrūkdinėti — žr. atitrūkti 2: Padkava attrūkdinėja Dv. trūkdinėti; atitrūkdinėti; užtrūkdinėti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atitrūkinėti — žr. atitrūkti 2: Nuvedžiau arklį laukan, toja padkavelė buvo valnia, atatrūkinėjo Aps. trūkinėti; aptrūkinėti; atitrūkinėti; įtrūkinėti; ištrūkinėti; nutrūkinėti; patrūkinėti; pratrūkin …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atlikti — atlìkti I. intr. 1. būti toje pačioje vietoje, neišeiti, neišvykti kitur: Visi išvažiavo, tik atliko dukterys BM110. Lietus pradėjo lyti, atlikom namie (nebevažiavome į miestą) Ėr. Atlìko až gaspadinę namie Ktk. Pasiturintiejie tėvai siuntė… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atplyšti — intr. 1. K, Š atitrūkti, atidriksti: Ant galvos kepurė pusiau atplyšusiu brylium V.Krėv. Atplyšo čia manie skvernas J. Lubose baigia atplyšti plonos lentos rš. Neretai vaismedžių šakos atplyšta rš. 2. ateiti šaukiant, rėkiant, dainuojant: Kas tę… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atplėšti — tr., atplė̃šti, ia, àtplėšė 1. SD212, R122, J, K, Š atidrėksti nuo paviršiaus, atlupti: Kambaryje keliose vietose atplėšė grindis ir vis kažko kruopščiai ieškojo rš. Afieravoti ant ugnies, būtent: jo taukus, visą uodegą, nug pečių atplėštą… …   Dictionary of the Lithuanian Language